Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Hvor henvender jeg meg om noe er galt inne i leiligheten?

  Publisert 24. jun. 2018

  Når garantitiden nå er løpt ut, vil det være seksjonseiers ansvar å søke bistand på en annen måte enn tidligere for saker som gjelder egen leilighet. Her følger noen eksempler: - Hvis peisen ikke fungerer: Ring peisleverandøren (som ikke er Alfa Olis) men en annen av totalt 3 som ble brukt - Hvis man trenger service på hvitevarer: Prøv BSH Husholningsapparater på telefon 22 66 06 00 - Hvis man trenger bistand fra en vaktmester til enkle oppdrag, ring ABVK og vår kontaktperson Ståle på telefon 67 15 00 88 - Trenger man bistand fra elektriker så er vår nye leverandør på dette området Elektro Nettverk Service og kontakt Carl Erik Billing på tel 915 90 895 eller epost calle@elektronettverk.no Med vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Lagring av rusk og rask på garasjeplassen

  Publisert 25. sep. 2018

  Styret vil minne alle om at garasjeplassen ikke skal brukes til oppbevaring av avfall. Vi ber alle om å rydde opp og også ha i mente tidligere notat om lagring av gassflasker. Disse skal IKKE plasseres i garasje eller i kjellerbod da gass som lekker ut vil bli liggende på det laveste punktet og utgjøre en stor eksplosjonsfare. Dette er grunnleggende HMS forhold som alle må følge. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Om ytterligere ladepunkter i garasjen

  Publisert 23. sep. 2018

  Det viser seg nå at det er flere forhold med våre sikringsskap og i garasjen for øvrig som ikke er optimale for ytterligere utvidelse av antall ladepunkter. Styret er i ferd med å forstå omfanget av dette samt få en oversikt over hvilke grep vi må gjøre for å kunne imøtekomme en forventet økning av slike henvendelser og ytterligere installasjoner. Vi minner også om at ingen seksjonseiere kan fritt installere en lader for sin el-bil, dette MÅ det søkes om til styret og bestillinger MÅ deretter gjøres via vår leverandør Elektro Nettverk som vi tidligere har introdusert. Med vennlig hildern For styret Tollef Schiander

 • Hva gjør man når alarmen går ?

  Publisert 04. sep. 2018

  I kveld gikk alarmen i C på grunn av stekte koteletter med litt for mye stekeos. Det som da skjer er at alarmen går i alle leiligheter (litt usikker på om den gikk i A og B også) men uansett så rykker automatisk endel eiere ut av sofaen og ned til sentralen som sitter i 1ste etasje i nr. 20 (B bygget), 28 (C bygget) og 38 (A bygget). Når man står foran denne skjermen kan man se hvilken leilighet alarmen har gått i og det er en tabell på veggen hvor man kan lese i hvilken oppgang og hvilken etasje denne leiligheten ligger (se vedlegget i dette Oppslaget). Man må deretter sjekke med eier av leiligheten hva som har skjedd. Når denne kontrollen er gjort, må panelet åpnes ved å vri på nøkkelen til det står "Åpen for betjening", deretter kan alarmklokken og "summer" avstilles (Avstill summer og Avstill klokker) ved å holde de respektive knappene inne i 5 til 8 sekunder. Til slutt må panelet stenges for betjening. Det er 3 personer som har fått en litt mer utførlig opplæring, men de er selvfølgelig ikke alltid til stede når alarmen går og dette gjelder Bjørn Riddervold Jensen i nr. 20, Tollef Schiander i nr. 28 og Eivind Opedal i nr. 36. Vi har ingen automatisk kobling mot brannvesenet i Bærum. Om det skulle være behov for å melde fra til brannvesen, politi eller ambulanse så står det oppslag i 1ste etasje på veggen i alle oppganger med nødvendige telefonnumre - Varsling av hendelser i sameiet. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Prosessen videre utover høsten med vedlikehold

  Publisert 24. aug. 2018

  Vi har tidligere sendt ut omfattende informasjon om vedlikehold av forskjellige fasader og treverksprodukter. Vi kommer her med en oppdatering etter omfattende diskusjoner og vurderinger i styret og med andre. Styrets plikter og ansvar er beskrevet i Eierseksjonsloven og den vil ikke styret heve seg over eller kan se bort fra. Mange seksjonseiere har gjort seg sine egne tanker og vurderinger rundt hva som er vedlikehold, hva som er både nødvendig og etter egne meninger unødvendig og hva mange oppfatter som kun estetisk arbeid. I tillegg til dette har mange også lest seg opp på nettet hva som skrives av «spesialister», og mye av dette er heller ikke en absolutt vitenskap men kan tolkes i forskjellig retning. Noe av styrets ansvar er så å gjøre en endelig totalvurdering av alt dette, og deretter fatte en beslutning etter beste evne og hva styret vurderer er til det beste for sameiet. Noe av kompleksiteten i denne situasjonen, er at de aller fleste i sameiet ikke har en fysisk nærhet til mye av arbeidet som skal gjøres og ser hverken behov eller resultatet av arbeidet med cedertrepanelet. Anslagsvis 80% av cedertrebehandlingen denne gangen er skjult for flertallet, og da er det meget lett å avfeie arbeidet som unødvendig. En grunnleggende karakter ved et bofellesskap som et sameie, i motsetning til en enebolig, er at må man finne seg i at noe gjøres som man selv ikke nødvendigvis får direkte glede av i egen hverdag. Når det er sagt så går vi videre med full vask og rengjøring av all cedertrepanelet som tidligere beskrevet, det er etter vår vurdering riktig å gjøre for å hindre at sopp og stygge urenheter skal få ytterlige feste og grobunn som ville hatt et ødeleggende resultat på panelet over tid. Dette er en sak som ikke hører hjemme i et årsmøte som en avstemming, uansett hva man måtte mene og det sittende styre vil ikke forfølge et slikt alternativ. Når det gjelder oljebehandling av det samme trepanelet, så ville vi ha spart i størrelsesorden kr. 165.000 om vi hadde avsluttet årets arbeid etter at vaskeprosessen var ferdig. Etter en samlet vurdering mener vi allikevel at det er feil vei å gå, da en metning av panelet vil gi en beskyttelse som forlenger panelets levetid, det forsinker soppvekst og inntrengning av skitt og det beholder et mer ensartet utseende på panelet som et enstemmig styre mener det er riktig å beholde. Utseende på hele bygningsmassen skal vise et godt vedlikehold og ikke bære preg av likegyldighet og manglende oppfølging. Cedertrepanelet vil få en oljebehandling som går ut på å mette treverket med en transparent olje (uten fargepigment), og denne metningen skal ikke etterlate en film på overflaten. Denne beslutningen er heller ingen beslutning som skal tas på et årsmøte, men ligger i lovens tekst som en forpliktelse styret må ivareta innenfor sitt mandat. Styret tar avstand fra påstander om at vi ødelegger bomiljøet med det arbeid vi har satt i gang, vi gjør vår plikt og tar vårt ansvar på fullt alvor. Vi vil samtidig be andre om å moderere seg i sitt ordbruk til styret, og gjerne bruke mer tid på å forstå lovverket som et sameie styrer etter. Det som er meget leit i den situasjonen vi er i, er at rapporten som vi har tatt utgangspunkt i, og som vi mener i det store og hele er meget god og gir oss et godt bilde av vedlikehold inn i fremtiden, dessverre ikke var detaljert nok på en del punkter. Dette oppdaget vi først da vi begynte å hente inn tilbud og gjøre detaljerte befaringer. Dermed blir det nå en merkostnad som vi ikke hadde regnet med, og som vi hadde liten mulighet til å se rundt årsskiftet da budsjettet ble bearbeidet. Dette beklager vi naturligvis, men som sagt får det ingen annen økonomisk konsekvens enn det vi har vært inne på tidligere. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Screens og servicebistand

  Publisert 23. aug. 2018

  Vedkommende som har installert mange av de opprinnelige screens her hos oss er i full drift igjen og jeg har brukt ham selv. Hans navn er Tomek og han har et firma som heter Kowalbygg Service. Hans telefon er 462 56 115 og eventuelt epost office@kowalbygg.no Han driver også med nyinstallasjon. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Elektriske døråpnere fra garasje og inn til heisområdet

  Publisert 17. aug. 2018

  Styret ble i siste ordinære årsmøte bedt om å finne ut hva dette vil koste. Sak 6 i oversikten over saker som var meldt inn, beskriver rimelig utførlig kostnadsbildet slik det ble konkludert tidligere. Styret har på nytt sett på kostnaden og skal alle 19 dørene skiftes vil det koste seksjonseiere ca kr. 70/kvm boflate. En leilighet på 100 kvm vil altså få en kostnad (som eksempelvis eventuelt fordeles over 12 eller 24 måneder) på kr. 7.000. Større leiligheter betaler mer, mindre betaler mindre. Totalkostnaden er estimert til rundt regnet kr. 770.000 Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Ytterligere informasjon om årets vedlikeholdsarbeid

  Publisert 01. aug. 2018

  Her kommer et vedlegg som gir informasjon flere seksjonseiere etterlyser, og som vi naturligvis også har forståelse for. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Om behandling av utvendig kledning og treverk i 2018

  Publisert 24. jul. 2018

  Vi har i tidligere oppslag (30. april og 22. juni) beskrevet hva årets behandling av treverket vil bestå av. Forskjellen nå er at levegger mellom hageflekker på grunnplan ikke vil bli behandlet denne gang men først om noen år når lerkematerialet har grånet jevnere. Den totale kostnaden som påløper for arbeidet vil overstige hva vi har budsjettert med, men det vil ikke stoppe oss med gjennomføringen fordi vi anser arbeidet som absolutt nødvendig. I vårt budsjettarbeid tok vi hensyn til hva som stod beskrevet i Vedlikeholdsnøklen som ble utarbeidet, men denne var også basert på anslag og dessverre ikke god nok. Det er styrets pålagte ansvar å sørge for nødvendig vedlikehold, og den økonomiske forskjellen på ca. 700.000 vil bli tatt fra vedlikeholdsfondet slik at det ikke får noen konsekvens for hver og en gjennom månedlige betalinger til fellesskapet. Dette er begynnelsen på ett evigvarende vedlikeholdsarbeid av sameiets bygninger som vi naturligvis vil komme tilbake på i mer detalj på senere tidspunkt. Arbeidet med behandling av treverk på fellesareal vil starte ca. 1. august, og så vil vi også informere om når behandling av markterrassene starter slik at møbler etc. kan ryddes unna av seksjonseiere på bakkeplan. Det samme gjelder behandling av panelet i øverste etasje i alle 3 bygningene. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Stjålet skilt er politianmeldt

  Publisert 13. jul. 2018

  Til orientering ble det ene Privat Eiendom skiltet i Maries vei (ved stien over til trappen ved badeplassen) stjålet for noen dager siden. To gutter ble observert, de er identifisert og forholdet er politianmeldt. Dessuten har en av guttenes mor også involvert seg, og vi har indikert at anmeldelsen kan trekkes tilbake på visse betingelser. Vennlig hilsen For styret Tollef